6.27 Investeringsverplichtingen

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Contractuele verbintenissen in verband met:

- de verwerving van materiële vaste activa

8.093

6.627

- de verwerving van gronden

6.366

1.219

14.459

7.846

De post contractuele verbintenissen in verband met de verwerving van materiële vaste activa ad € 8,0 miljoen betreft machines (met name elektrisch materieel) van Heijmans Infra.

Ter zekerstelling van de investeringsverplichtingen zijn geen concerngaranties afgegeven (2021: geen).

De contractuele verplichtingen voor de verwerving van gronden zullen zich over het algemeen in een periode van 1 tot 10 jaar materialiseren.

Er zijn geen investeringsverplichtingen aangegaan door gezamenlijke bedrijfsactiviteiten waarin Heijmans participeert (2021: geen).

6.27a Investeringsverplichtingen joint ventures

De joint ventures waarin Heijmans participeert hebben investeringsverplichtingen ter hoogte van € 26 miljoen (2021: € 19 miljoen) (Heijmans aandeel). Dit betreft met name de verwerving van gronden waarop in afzienbare tijd na verwerving woningen gerealiseerd zullen worden.

Deel dit verhaal