8.3 Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening 2022

x € 1.000

2022

2021

Beheerkosten

-3.309

-2.769

Operationeel resultaat

-3.309

-2.769

Financiële baten

211

67

Financiële lasten

-2.280

-4.340

Resultaat vóór belastingen

-5.378

-7.042

Winstbelastingen

4.425

7.098

Aandeel in winst/verlies van ondernemingen waarin wordt deelgenomen

60.533

50.243

Resultaat na belastingen

59.580

50.299

De effectieve belastingdruk 2022 is met negatief 82,3% (2021: negatief 100,8%) fors lager dan het nominale tarief van positief 25,8%. Dit wordt nagenoeg geheel veroorzaakt doordat Heijmans NV, als moedermaatschappij van de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting, het restant van de niet eerder gewaardeerde fiscale eenheidsverliezen ten bedrage van € 4,4 miljoen in 2022 volledig tot waardering heeft gebracht.

In de vennootschappelijke jaarrekening zijn de personeelsbeloningen opgenomen van de leden van de raad van commissarissen, de leden van de raad van bestuur en het secretariaat van de raad (zie toelichting 6.29 bij de geconsolideerde jaarrekening).

Gemiddeld zijn er in het jaar 2022 4 personen werkzaam geweest bij Heijmans N.V. (2021: 4).

Deel dit verhaal