1. Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x € 1.000

2022

2021

6.3

Opbrengsten

1.812.208

1.748.484

Kostprijs verkopen

-1.577.914

-1.500.871

Bruto-omzetresultaat

234.294

247.613

6.4

Overige bedrijfsopbrengsten

1.810

1.127

Verkoopkosten

-39.410

-46.686

6.5

Beheerkosten

-139.959

-111.834

6.6

Overige bedrijfskosten

14.179

-35.021

Operationeel resultaat

70.914

55.199

6.7

Financiële baten

623

621

6.7

Financiële lasten

-5.525

-5.936

6.13

Resultaat joint ventures en geassocieerde deelnemingen

7.069

5.082

Resultaat vóór belastingen

73.081

54.966

6.8

Winstbelastingen

-13.501

-4.667

Resultaat na belastingen

59.580

50.299

Het resultaat na belastingen is geheel toe te rekenen aan de aandeelhouders van de moedermaatschappij.

Resultaat per aandeel (in €)

6.21

Resultaat na belastingen per gewoon aandeel

2,57

2,24

6.21

Resultaat na belastingen per gewoon aandeel na verwateringseffecten

2,56

2,24

In de overige bedrijfskosten is bate van € 19 miljoen (2021 een last van € 34 miljoen) met betrekking tot de vrijval van een deel van de in 2021 getroffen voorziening Wintrack II opgenomen. Zie voor nadere toelichting 6.30 Schattingen en oordeelsvorming door het management.

Deel dit verhaal