Overzicht prestatie-indicatoren

 

Kritische Prestatie Indicator

Concrete doelen ≥ 2022

Materieel thema

SDG

Kwalitatief / Kwantitatief

Actual
2020

Actual 2021

Doel 2022

Actual
2022

Doelstelling 2023 ev

Toelichting / definitie

Bronnen / Verwijzing

 

VERBETEREN

 

Financieel

 

Omzet (x € mld.)

8

8,12

Kwantitatief

1,7

1,7

1,8

Opbrengsten uit de realisatie van projecten (naar rato van de voortgang van de projecten) en verkoop van goederen (met name woningen en gronden) van de voortgezette activiteiten.

Jaarrekening

 

Orderportefeuille (x € mld.)

8

8,12

Kwantitatief

1,9

2,1

2,4

Het totaal van het nog niet uitgevoerde deel van het onderhanden werk en de nog in uitvoering te nemen reeds verworven projecten per balansdatum.

Finance & control

 

Onderliggende EBITDA (x € mln.)

8

8,12

Kwantitatief

85

106

126

De onderliggende EBITDA is het operationeel resultaat vóór afschrijvingen inclusief EBITDA joint ventures, exclusief afwaarderingen vastgoed, reorganisatiekosten, boekresultaten op de verkoop van entiteiten en overige niet operationele resultaten die door de groep als bijzonder worden aangemerkt.

Jaarrekening

 

Solvabiliteit

8

8,12

Kwantitatief

29%

30%

29%

Garantievermogen (eigen vermogen plus cumulatief preferente financieringsaandelen) ten opzichte van balanstotaal.

Jaarrekening

 

Veiligheid

1

Aantal ongevallen: totaal incl. onderaannemers

1,2

5

12

Kwantitatief

85

66

<50

71

-30%

Alle ongevallen op Heijmans projecten volgens VCA definities.

IRES

2

Aantal dodelijke ongevallen

1,2

5

12

Kwantitatief

0

0

0

1

0

Alle dodelijke ongevallen die op Heijmans projecten plaatsvinden (inclusief onderaannemers).

IRES

3

Ongevalsincidentie (IF cijfer)

1,2

5

12

Kwantitatief

3,7

3,8

<3

2,7

<2

IF: aantal ongevallen met verzuim van min. 1 dag per miljoen gewerkte uren volgens definities VCA.

IRES

4

Veiligheidsladder

3

5

12

Kwalitatief

Externe systematiek van stichting NEN.

10.1.1 Veiligheid

 

Risicobeheersing & procesverbetering

5

Opgeleverde woningen met nul restpunten

14

9,11

Kwantitatief

54%

46%

50%

37%

100%

Percentage van het totaal aantal opgeleverde woningen met nul restpunten in het rapportagejaar.

SMILE

6a

Klantwaardering Rijkswaterstaat

14

9,11

Kwantitatief

8,2

8,3

8,5

NVT

NVT

Score van RWS bestaande uit een gewogen gemiddelde op basis van een door hen gevalideerde methodiek.

RWS

6b

Klantwaardering Rijksvastgoedbedrijf

14

9,11

Kwantitatief

> 2020

9,4

9

NVT

NVT

Score van RVB bestaande een waardering voor het project Laan op Zuid te Rotterdam. (geen score 2022 project is opgeleverd)

RVB

6c

Klantwaardering Schiphol - Infra

14

9,11

Kwantitatief

> 2020

9

9

8,1

>7,5

Score van SCHIPHOL bestaande uit een gewogen gemiddelde op basis van een door hen gevalideerde methodiek.

SCHIPHOL

6d

Klantwaardering ProRail

14

9,11

Kwantitatief

7,6

7,8

8

7,5

>8,5

Score van ProRail bestaande uit een gewogen gemiddelde op basis van een door hen gevalideerde methodiek.

PRORAIL

6e

Klantwaardering particuliere woningbouw

14

9,11

Kwantitatief

7,3

7,2

7,5

6,8

>7,5

Gemiddelde score uit door Heijmans verstuurde enquêtes. De onderliggende methodiek is veranderd t.o.v. vorig jaar.

GrowPromotor

7a

Inkoopspend aan onderaannemers met geldig VCA-certificaat

5

12

Kwantitatief

98%

100%

100%

100%

100%

Percentage van totale inkoopspend aan onderaannemers met een geldig VCA certificaat. Inkoopspend van combinatieprojecten is niet meegenomen.

ESIZE/SAP

7b

Inkoopspend voorkeursleveranciers

12

12

Kwantitatief

52%

57%

60%

55%

>55%

Percentage van inkoopspend voorkeursleveranciers waarbij de categorie non-procurement niet wordt meegenomen.

ESIZE/SAP

 

Kwaliteit van organisatie

9a

Personeelsverloop (%) op eigen verzoek

6

13

8

Kwantitatief

4,58%

4,60%

3,70%

5,97%

<4,0%

Het aantal medewerkers dat vertrekt op eigen initiatief in verhouding tot het gemiddeld aantal medewerkers (excl. stagiairs) over een periode van één jaar.

Workday

11

Totaal ziekteverzuim

7

13

8

Kwantitatief

4,73%

4,66%

<4%

5,04%

<4,0%

Aantal verzuimdagen t.o.v. het aantal beschikbare kalenderdagen. Richtlijnen Arbodienst voor meting verzuimpercentages.

VerzuimSignaal

12

Opleidingskosten in mln. (totaal)

13

8

Kwantitatief

2,9

2,9

NVT

4,9

NVT

Opleidingskosten (out-of-pocket) conform registratie Heijmans Academie.

SAP

13

Medewerkersbetrokkenheid 2022 > 2019

8

13

8

Kwantitatief

+25 NPS

> benchmark

De eNPS (e staat voor employee) zien in hoeverre medewerkers ambassadeurs zijn voor hun werkgever. Hierbij wordt de vraag gesteld “Hoe waarschijnlijk is het dat je Heijmans als goed werkgever aanraadt aan anderen?"

2DaysMood

14

Diversiteit: % vrouwen

16

8

Kwantitatief

12,90%

13,90%

>14%

14,30%

>14%

Het percentage vrouwen in verhouding tot het totaal aantal medewerkers (excl. stagiaires) op de laatste dag van de rapportage periode.

Workday

 

VERSLIMMEN

18

Uitgaven aan innovatie (x mln.)

9

9

Kwantitatief

10,4

8,3

NVT

12,6

NVT

Uitgaven aan innovatie voor concern en bedrijfsstromen in mln. EUR.

SAP

 

Digitalisering

20

Nieuwe data gedreven diensten succesvol in de markt gezet

10

Kwantitatief

4

9

>10

17

>10

Aantal data gedreven diensten dat succesvol in de markt is gezet.

Finance & control

21

Aantal abonnementen uit datagedreven diensten in de gebruiksfase

11

Kwantitatief

727

>700

Opgave Infra

 

Maaktechnologie

22a

Conceptwoningen - opgeleverd

12

9,12

9

Kwantitatief

846

613

>650

776

>750

Aantal conceptwoningen opgeleverd.

Concept-team

25

Uren verschoven van on-site naar off-site (%)

12

Kwalitatief

Indicator in ontwikkeling.

10.2.2 Maaktechnologie

 

VERDUURZAMEN

 

Energie

26

Absolute CO2-emissies scope 1+2 + zakelijke kilometers + vliegverkeer

13

1,2,6

7,11

Kwantitatief

42.507

27.995

<22.000

26.082

<23.500

SKAO CO2-prestatieladder, GHG protocol. In ton CO2.

SAP

27

Gemiddelde CO2-uitstoot van opgeleverde woningen

15

1,2

7,11

Kwantitatief

1.409

1.021

<1.021

932

<450

Gemiddelde CO2 uitstoot van de opgeleverde woningen. In kilogram CO2.

EPC en BENG software

 

Materialen

33

Totale hoeveelheid restmateriaal

18

3

11

Kwantitatief

24.915

25.197

<24.000

19.004

ENCORD Construction Waste Measurement Guide voor definities (inclusief bedrijfsafval, geen ontgravingen), meting tonnen.

Opgave reststoffenverwerkers

34

Scheiding restmateriaal bouwplaats

18

3

11

Kwantitatief

71%

81%

>75%

74%

> 75%

ENCORD Construction Waste Measurement Guide voor definities (inclusief bedrijfsafval, geen ontgravingen), meting tonnen.

Opgave reststoffenverwerkers

35

Hergebruik restmateriaal na afvoer

18

3

11

Kwantitatief

89%

88%

>90%

90%

> 90%

Duurzaam hergebruik wordt gedefinieerd als hergebruik als grondstof of voor opwekking van groene energie. Op basis van afvalprofiel Renewi; incl hoeveelheden Sita en overige verwerkers. Op basis van tonnage. Gestort afval plus grijze stroom uitgezonderd.

Opgave reststoffenverwerkers

36

Inkoopspend bij voorkeursleveranciers met getekende duurzaamheidsverklaring

7,11,12

12

Kwantitatief

93%

96%

100%

95%

100%

Percentage van totale inkoopspend aan voorkeursleveranciers met een raamcontract, met een getekende duurzaamheidsverklaring. Inkoopspend van combinatieprojecten is niet meegenomen.

ESIZE

38

Verpakkingen herbruikbaar of recyclebaar

17

3

11,12

Kwalitatief

10.3.2 Materialen

39a

Milieuscore GGB woningen - conceptwoningen (CPG-score)

18

3

11,12

Kwantitatief

7,8

7,5

7,5

7,7

NVT

CPG-score GGB woningen - conceptwoningen (1-10).

10.3.2 Materialen

39b

Milieuscore GGB woningen - niet-conceptwoningen (CPG-score)

18

3

11,12

Kwantitatief

7

7,1

7,1

7,2

NVT

CPG-score GGB woningen - niet-concept woningen (1-10).

10.3.2 Materialen

40

Asfalt-recycling

19

3

11,12

Kwantitatief

60%

67%

70%

70%

Het aandeel gerecycled asfalt in het totale asfalt dat technisch gezien haalbaar is. Doelstelling is om asfalt te kunnen produceren bestaande uit 60% gerecycled asfalt.

10.3.2 Materialen

41

Beton-recycling

19

3

11,12

Kwantitatief

30%

75%

75%

80%

Het aandeel gerecycled beton in het totale beton dat technisch gezien haalbaar is. Doelstelling is om beton te kunnen produceren bestaande uit 30% gerecycled beton.

10.3.2 Materialen

42

Heijmans Grondstoffen & Materialen: Transactievolume verhandeld via Matching Materials (€ K)

3

11,12

Kwalitatief

10.3.2 Materialen

 

Ruimte

43

Gebiedsontwikkelingen met Greenlabel A of B

20

2,4

11

Kwantitatief

nvt

0%

NVT

100%

Al onze eigen ontwikkelingen in ontwerp of realisatiefase (en waar we onderdeel zijn van de gebiedsexploitatie) hebben NL Greenlabel/Terreinlabel A of B

44

Projecten waarop initiatieven m.b.t. klimaatdaptatie en biodiversiteit zijn toegepast (#)

21

2,4

11

Kwantitatief

10

19

>19

22

Projecten waar 1 of meerdere initiatieven zijn toegepast die waarde toevoegen aan biodiversiteit of klimaatadaptie.

45

Uitgewerkte en toe te passen proposities m.b.t. klimaatadaptatie en biodiversiteit (#)

21

2,4

11

Kwantitatief

NVT

2

Aantal proposities waar klimaatadaptie en biodiversiteit is uitgewerkt.

46

Showcases - minimaal 3 per jaar door hele bedrijf.

22

9,12

11

Kwantitatief

NVT

5

Aantal nieuwe showcases op het gebied van KAN.

 

Overig

 

Score transparantie benchmark

11

12

Kwantitatief

12

19

19

19

Plaats in de ranking van de transparantie benchmark van het Ministerie van EZ.

Website Ministerie

 

% duurzaam hout toegepast

16

3

9

Kwantitatief

98,70%

99,80%

99,80%

99,80%

Percentage duurzaam gecertificeerd hout (FSC/PEFC) ten opzichte van totaal ingekocht hout volgens opgave leveranciers.

Inkoopspend

Toelichting tabel prestatie-indicatoren:

  • Als definitie voor resultaat is vanaf 2018 EBITDA gehanteerd.

  • Veiligheid: het IF-cijfer is inclusief combinatieprojecten naar rato berekend.

  • Klanttevredenheid: Rijkswaterstaat heeft haar systematiek aangepast om tevredenheidsmeting uit te voeren. Hierdoor is er geen resultaat van deze klant meegenomen in het jaarverslag.

  • CO2-meting: Heijmans past de conversiefactoren afkomstig van de website www.CO2emissiefactoren.nl toe.

  • CO2-meting: om de CO2-uitstoot te meten en rapporteren gebruikt Heijmans de verdeling in scopes van het Green House Gas (GHG) protocol. Scope 1 betreft de uitstoot veroorzaakt door brandstoffen die wij zelf inkopen en verbruiken (voornamelijk gas, benzine en diesel). Scope 2 omvat CO2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik (deze CO2 stoten wij niet zelf uit, maar de elektriciteitsmaatschappij). Van scope 3 wordt de uitstoot van CO2 van de opgeleverde woningen gerapporteerd. Hierbij worden alleen naar de projecten meegenomen waar Heijmans ook opdrachtgever is en dus het ambitieniveau zelf kan bepalen.

  • In 2021 is aangepaste wetgeving ingevoerd (BENG). Zowel de EPC als de BENG kunnen worden omgezet naar een zelfde indicator (gemiddelde CO2-uitstoot van de opgeleverde woningen). Hierdoor wordt continuïteit in metingen gegarandeerd.

  • CO2-meting: de CO2-uitstoot is 26.082 ton (waarvan 25.925 scope 1 en 0 scope 2, (+ 157 zakelijke kilometers en vliegkilometers). Hierin zit een deel vergroening voor de ingekochte elektriciteit en ingekocht gas door de aankoop van certificaten. Zonder compensatie zou de CO2-uitstoot 32.161 ton zijn. 

  • Afval: de opgegeven hoeveelheden reststoffen zijn afkomstig van reststoffenverwerkers. Het betreft de periode januari tot en met november 2022. De cijfers van december zijn evenals de jaren hiervoor ingeschat.

  • Afval: de totale hoeveelheid restmateriaal is een materieel aspect en wordt derhalve gerapporteerd in het jaarverslag. Het koppelen van concrete verminderingsdoelstellingen is de afgelopen jaren niet mogelijk gebleken vanwege de grote afhankelijkheid van de aard van het aanbod van opdrachten (inclusief of exclusief sloop). Door activiteiten op gebied van LEAN-ontwerpen en circulair bouwen wordt al wel in de ontwerpfase gestuurd op het minimaliseren van het afval en hoogwaardig verwerken van de reststromen. Ook wordt actief gestuurd op het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmaterialen.

  • Heijmans heeft vanaf het begin geparticipeerd in de ontwikkeling van het instrument NL Greenlabel. Door de ontwikkeling is er meer nuance gekomen in het instrument (niet alleen gebiedslabel maar ook terreinlabel, onderscheidt in verschillende ontwikkelingsfasen van een gebied) en derhalve is de meetmethode en de bijbehorende kpi’s aangepast.

Deel dit verhaal