6.19 Liquide middelen

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Banksaldi

230.539

207.119

Kasgeld

0

0

Geldmiddelen op geblokkeerde rekeningen

6.473

2.448

Totaal liquide middelen

237.012

209.567

Voor zover contractueel en praktisch mogelijk worden liquide middelen aangewend om de financiering te verlagen. Bijvoorbeeld door deze saldi op te nemen in zogenaamde notional cashpool overeenkomsten.

6.19a Aan restricties onderhevige liquide middelen

Van het totaal aan liquide middelen wordt € 30 miljoen (2021: € 30 miljoen) gehouden in samenwerkingsverbanden. Deze liquide middelen zijn uitsluitend aanwendbaar in overleg met de betreffende samenwerkingspartners.

De geldmiddelen op geblokkeerde rekeningen ad € 6 miljoen (2021: € 2 miljoen) betreffen met name de in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid aan te houden G-rekeningen.

Deel dit verhaal