6.5 Personeelskosten, afschrijvingen en kosten voor onderzoek en ontwikkeling

6.5a Personeelskosten

De personeelskosten begrepen in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt samengesteld:

x € 1.000

2022

2021

Lonen en salarissen

-337.053

-321.257

Verplichte sociale zekerheidsbijdragen

-50.277

-46.115

Toegezegde bijdrageregelingen

-35.939

-33.131

Toegezegd-pensioenregelingen en jubileumuitkeringen

265

-2.077

-423.004

-402.580

In de winst-en-verliesrekening is begrepen een bedrag van circa € 2 miljoen (2021: € 3 miljoen) dat betrekking heeft op getroffen reorganisatievoorzieningen.

De personeelskosten zijn begrepen in de kostprijs verkopen, beheerkosten en verkoopkosten.

6.5b Aantal medewerkers

Het aantal medewerkers eind 2022 bedraagt 5.071 (2021: 4.839).

6.5c Afschrijvingen

De afschrijvingen en amortisaties begrepen in de winst-en-verliesrekening zijn als volgt samengesteld:

x € 1.000

2022

2021

Afschrijvingen materiële vaste activa

-11.674

-9.558

Afschrijvingen gebruiksrechten geleasede activa

-24.406

-23.219

Amortisatie immateriële activa

-4.821

-1.021

-40.901

-33.798

De afschrijvingen materiële vaste activa en gebruiksrechten geleasede activa zijn begrepen in de kostprijs verkopen en beheerkosten.

De amortisatie immateriële activa is verantwoord onder overige bedrijfskosten.

6.5d Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

De kosten voor onderzoek en ontwikkeling begrepen in de winst-en-verliesrekening bedragen:

x € 1.000

2022

2021

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling

-10.375

-8.297

In projecten worden eveneens onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten verricht en zijn in de kostprijs verkopen verantwoord. Deze kosten zijn niet in bovenstaande bedragen opgenomen.

Deel dit verhaal