6.9 Winstbelastingvorderingen en -schulden

x € 1.000

31 december 2022

31 december 2021

Geografisch segment

Vorderingen

Schulden

Vorderingen

Schulden

Nederland

0

1.031

257

0

0

1.031

257

0

De post 'winstbelastingvorderingen' heeft betrekking op nog te vorderen winstbelasting over fiscaal nog af te wikkelen jaren, waarbij te hoge voorlopige aanslagen zijn betaald. De post 'winstbelastingschulden' heeft betrekking op de nog af te dragen winstbelasting over fiscaal nog niet afgewikkelde jaren, in aanvulling op reeds betaalde voorlopige aanslagen en rekening houdend met van toepassing zijnde verliesverrekeningsregels.

Deel dit verhaal