6.15 Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen

Het saldo van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen uit hoofde van tijdelijke verschillen tussen de fiscale en commerciële waardering van balansposten alsmede de waardering van opgenomen voorwaartse verliesverrekening is als volgt samengesteld:

Vorderingen

Schulden

Per saldo

31 december

31 december

31 december

2022

2021

2022

2021

2022

2021

Materiële vaste activa

2.767

2.979

-

-

2.767

2.979

Gebruiksrechten geleasede activa

18.831

19.607

18.118

18.998

713

609

Immateriële activa

-

-

756

1.328

-756

-1.328

Personeelsbeloningen

4.780

5.354

-

-

4.780

5.354

Voorzieningen

0

0

-

-

0

0

Waarde van opgenomen verliesverrekening

20.943

25.509

-

-

20.943

25.509

Belastingvorderingen en -verplichtingen

47.321

53.449

18.874

20.326

28.447

33.123

Saldering van belastingvorderingen en -verplichtingen

-18.874

-20.326

-18.874

-20.326

-

-

Saldo belastingvorderingen en -verplichtingen

28.447

33.123

0

0

28.447

33.123

Het verloop in 2022 inzake het saldo van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x € 1.000

Saldo per 31 december 2021

Opgenomen in belastinglast

Opgenomen in niet gerealiseerde resultaten

Overige mutaties

Saldo per 31 december 2022

Materiële vaste activa

2.979

-212

-

-

2.767

Gebruiksrechten geleasede activa/ leaseverplichtingen

609

104

-

-

713

Immateriële activa

-1.328

985

0

-413

-756

Personeelsbeloningen

5.354

-587

13

0

4.780

Overige items

0

0

-

-

0

Waarde van opgenomen verliesverrekening

25.509

-4.759

0

193

20.943

Totaal

33.123

-4.469

13

-220

28.447

Het verloop in 2021 inzake het saldo van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

x € 1.000

Saldo per 31 december 2020

Opgenomen in belastinglast

Opgenomen in niet gerealiseerde resultaten

Saldo per 31 december 2021

Materiële vaste activa

493

2.486

-

2.979

Gebruiksrechten geleasede activa/ leaseverplichtingen

615

-6

-

609

Immateriële activa

-1.543

215

-

-1.328

Personeelsbeloningen

3.377

-915

2.892

5.354

Overige items

45

-45

-

0

Waarde van opgenomen verliesverrekening

31.718

-6.209

-

25.509

Totaal

34.705

-4.474

2.892

33.123

6.15a Waardering van uitgestelde belastingvorderingen

Ultimo 2022 bedraagt de gewaardeerde verliescompensatie € 20,9 miljoen (2021: € 26 miljoen), dit is inclusief het restant aan niet eerder gewaardeerde fiscale eenheidsverliezen die in 2022 tot waardering zijn gebracht. De gewaardeerde verliescompensatie heeft nagenoeg geheel betrekking op de verliescompensatie van de Nederlandse fiscale eenheid. De verrekening van de fiscale verliezen is per 1 januari 2022 aangepast. Op basis van de nieuwe verliesverrekeningsregels zijn met ingang van het boekjaar 2022 winsten boven € 1 miljoen nog maar voor 50% verrekenbaar met verliezen uit het verleden. Daartegenover staat dat op basis van de nieuwe verliesverrekeningsregels met ingang van het boekjaar 2022 alle verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn met toekomstige winsten.

Een uitgestelde belastingvordering wordt opgenomen voor zover het op basis van prognoses waarschijnlijk is dat er in de toekomst voldoende belastbare winsten beschikbaar zullen zijn die voor de realisatie van de actiefpost kunnen worden aangewend. Het merendeel van de activiteiten presteert volgens plan. De prognoses zijn gebaseerd op de orderportefeuille, het businessplan 2023 en de meerjarenprognose, die ook de basis vormen voor de bepaling van de realiseerbare waarde van de goodwill (impairmenttests). De gemiddelde EBIT-marge van de Nederlandse fiscale eenheid wordt in de meerjarenprognose verondersteld licht te groeien. Inherent aan de waardering van de uitgestelde belastingvorderingen is dat de verrekenbaarheid afhankelijk is van het realiseren van het businessplan 2023 en de meerjarenprognose, die de beste inschatting van de Groep is. Uitgaand van de geprognosticeerde resultaten voor de jaren 2023 tot en met 2025 en het geldende tarief van 25,8% zijn er voor deze jaren voldoende belastbare winsten beschikbaar voor de realisatie van de per 31 december 2022 gewaardeerde actiefpost.

Het verloop van de uitgestelde belastingvorderingen is als volgt:

x € 1.000

2022

2021

Stand per 1 januari

25.509

31.718

Impact tariefswijziging

0

791

Correctie voorgaand boekjaar

193

1.434

Last over het boekjaar

-9.341

-13.012

Waarderen niet eerder gewaardeerde verliezen

4.582

11.421

Impact nieuwe verliesverrekeningsregels

0

-6.843

Stand per 31 december

20.943

25.509

6.15b Waardering van uitgestelde belastingverplichtingen

Bij de bepaling van de omvang van de uitgestelde belastingverplichtingen is de fiscale waardering van het onderhanden werk (inclusief woningbouwprojecten) in Nederland gelijkgesteld aan de IFRS-waardering. 

In geval van tijdelijke verschillen, die ontstaan bij dochtermaatschappijen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten en joint ventures, worden uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen opgenomen. Gezien het geringe materiële belang zijn voor tijdelijke verschillen, die ontstaan op investeringen in geassocieerde deelnemingen, geen uitgestelde belastingvorderingen of -verplichtingen opgenomen. Het merendeel van de uitgestelde belastingverplichtingen heeft een looptijd van meer dan 1 jaar.

Het merendeel van de uitgestelde belastingverplichtingen heeft een looptijd van meer dan 1 jaar.

Niet in de balans gewaardeerde fiscale verliezen

 Ultimo 2022 bedragen de niet in de balans gewaardeerde fiscale verliezen € 43,4 miljoen (2021: € 42,5 miljoen). Dit heeft met name betrekking op de in 2022 geacquireerde Dynniq Energy BV (2022: € 0,9 miljoen) en 3 buitenlandse dochtervennootschappen (in België en Duitsland) waar geen operationele activiteiten in plaatsvinden (2022: € 42,5 miljoen). Deze niet gewaardeerde fiscale verliezen zijn onbeperkt verrekenbaar en verlopen niet.

Deel dit verhaal