TCFD-risico's en kansen

Type

Onderwerp

#

Klimaat gerelateerd risico

Relevantie Heijmans

Transitie

Beleid en wetgeving

1

Hogere prijs voor GHG emissies

M

Wordt op termijn zichtbaar in de doorberekening van ingekochte producten

2

Verbeterde emissierapportage verplichtingen

M

Heijmans rapporteert al volgens standaarden

3

Toenemende regelgeving inzake beperking van broeikasgasemissies

H

Direct zichtbaar bij de aanschaf van nieuw materieel en aanvullende eisen gemeenten bij bouwprojecten

4

Mandaten voor en regulering van bestaande producten en diensten

M

Onderdeel van reguliere aanbestedingen

5

Blootstelling aan rechtszaken

L

Heijmans is een van de koplopers waardoor risico’s lager zijn, managementsystemen en certificeringen zijn ingevoerd

Technologie

6

Vervanging van bestaande producten en diensten door opties met een lagere emissie

L

De nieuwe technologieën zijn reeds onderdeel van onze ontwerpen

7

Niet-succesvolle investeringen in nieuwe technologieën

M

Heijmans wil vooroplopen bij aanschaf materieel. Onderdeel van de investeringsmonitoring. Heijmans is continu op zoek naar duurzamere en slimmere materialen en oplossingen

8

Kosten om over te stappen op lagere emissie­technologie

H

Emissieloos bouwen vraagt relatief veel investeringen in nieuw materieel

Markt

9

Veranderend gedrag van klanten

L

Heijmans is in staat om op de veranderende vraag in te spelen, al zijn nog niet alle klanten even ver

10

Onzekerheid in marktsignalen

M

Stevige inzet door overheidsmarkt wel onzekerheid op gebied van regelgeving

11

Verhoogde kosten van grondstoffen

H

Met name door doorberekening van CO2-beprijzing en langere aanvoerroutes

12

Afnemende beschikbaarheid van grondstoffen

M

Niet per se gerelateerd aan klimaatrisico’s

Reputatie

13

Verschuivingen in consumentenvoorkeuren

L

Heijmans ontwerpen kunnen voldoen aan de vraag

14

Stigmatisering van de sector

L

Veel initiatieven en waardering zichtbaar

15

Toegenomen bezorgdheid van stakeholders of negatieve feedback van stakeholders

L

Goed contact met stakeholders

Fysiek

Acuut

16

Extreem waterpeil rivieren

M

Eerder situaties zijn logistiek gemanaged, wel mogelijk prijsrisico en hogere verzekeringskosten

17

Toename hevige regenval

M

Waterschade bouwwerken is nog relatief beperkt, maar heeft wel invloed op het bouwproces.

18

Toenemende hittegolven

L

Relevant voor inzetbaarheid medewerkers en continuïteit projecten is met maatregelen te managen

19

Toenemende bosbranden

L

Speelt meer in natuurgebieden dan gebouwde omgeving

20

Toenemende winden en stormen

M

Schade aan bouwplaatsen en gebouwen door windstoten (meestal verzekerbaar)

Chronisch

21

Veranderingen in neerslagpatronen en extreme variabiliteit in weerpatronen

L

Veelal maatregelen mogelijk op lange termijn

22

Stijgende zeespiegel

L

Vergunningverlening voor bouw in bepaalde gebieden

23

Stijgende gemiddelde temperaturen

L

Maatregelen mogelijk in ontwerp en vereist in regelgeving.

24

Veranderende ecosystemen (inclusief biodiversiteit)

L

Geen relevant effect op directe bedrijfsvoering is wel een kans voor dienstverlening. Opkomst hardnekkige exoten

L = Laag risico/kans    M = Middelhoog risico/kans    H = Hoog risico/kans

Type

#

Klimaat gerelateerde kans

Relevantie Heijmans

Efficiënt gebruik van hulpbronnen

1

Gebruik van efficiëntere vervoerswijzen en productie- en distributieprocessen

M

Aandacht voor industrialisatie en duurzame mobiliteit

2

Gebruik van recycling

M

Veel aandacht in gesprek met toeleverende bedrijven

3

Overschakelen op efficiëntere gebouwen

H

Essentieel onderdeel van ontwerp nieuwe gebouwen en renovatie

4

Verminderd watergebruik en verbruik

L

Tot nu toe minder relevant in Nederlandse context

Energiebron

5

Gebruik van energiebronnen met een lagere uitstoot energie

H

Toepassing van producten en diensten in de gebouwde omgeving zoals ontwikkeling elektranet en ondergrondse infrastructuur.

6

Gebruik van ondersteunende beleidsstimulansen

M

Onderdeel van de business cases, gebruik maken van subsidies

7

Gebruik van nieuwe technologieën

M

Standaardisering van toepassing van warmtepomptechnieken en alternatieve dienstverlening

8

Deelname aan de CO2-markt

L

Nog geen businessmodellen die energiebesparing kunnen omzetten in CO2-credits

9

Verschuiving naar gedecentraliseerde energie opwekking

H

Veel oplossingen beschikbaar voor individuele woningen en wijkclusters

Producten en diensten

10

Ontwikkeling en/of uitbreiding van emissiearme goederen en diensten

H

Zowel in de ontwerpen van woningen en gebouwen als in de energielevering. Kansen door uitbreiding netwerken (elektra, H2)

11

Ontwikkeling van oplossingen voor klimaatadaptatie en verzekeringsrisico-oplossingen

H

Met name het bouwen van dijken, het aanpassen van rioleringssystemen en waterberging binnenstedelijk.

12

Ontwikkeling van nieuwe producten of diensten door middel van R&D en innovatie

M

Heijmans heeft als rol eerder systeemintegrator en launching customer dan innovator

13

Vermogen om bedrijfsactiviteiten te diversifiëren

M

Veelal uitbreiding van bestaande producten en diensten

14

Verschuiving in consumentenvoorkeuren

H

Mogelijkheid om duurzame oplossingen te bieden aan klanten

Markten

15

Toegang tot nieuwe markten

H

Met name de energiemarkt, ontwikkeling, beheer en onderhoud systemen/leidingen

16

Gebruik van stimuleringsmaatregelen van de overheid

H

Bijdrage aan investeringen in duurzaam materieel en duurzame energiesystemen, vaak ook indirect (renovatie)

Veerkracht

17

Deelname aan programma's voor hernieuwbare energie en goedkeuring van energie-efficiëntiemaatregelen

H

Diverse participaties (zie ook overzicht Green Deals en samenwerkingen)

18

Vervanging/diversificatie van hulpbronnen

M

Met name in de renovatiemarkt omschakeling van gas naar elektra

19

Groene financiering

M

Wel mogelijkheden maar vaak niet doorslaggevend voor de business case. Dit wordt verder onderzocht

Deel dit verhaal