6.6 Overige bedrijfskosten

De overige bedrijfskosten zijn als volgt samengesteld:

x € 1.000

2022

2021

Amortisatie immateriële activa

-4.821

-1.021

Bate/ last voorziening Wintrack II

19.000

-34.000

14.179

-35.021

Voor een nadere toelichting op de voorziening voor Wintrack II zie toelichting 6.30 Schattingen en oordeelsvorming door het management.

Deel dit verhaal